Formulari de cerca

 

MANCOMUNITAT

EL MARQUESAT

S'obri el termini de presentació de sol·licituds per al Programa Bono Respir 2018
Ja es pot sol·licitar la subvenció “Programa Bono Respir 2018” per a finançar estades de caràcter temporal o no permanent en residències de tercera edat.

Els beneficiaris directes de les subvencions han de ser persones dependents, que es troben ateses habitualment al seu domicili personal o familiar, necessiten l'atenció temporal en un centre especialitzat perquè presenten un nivell de dependència que els fa necessitar les cures d'una altra persona per a la realització de les activitats habituals de la vida diària i que, eventualment, no poden ser prestats pel seu cuidador habitual.

 

OBJECTIU

Finançar distintes modalitats d'estades de caràcter temporal o no permanent en residències de tercera edat, quan per necessitats que afecten les persones majors o als seus cuidadors familiars, les persones majors necessiten l'atenció en un centre especialitzat que substituïsca les cures que, de forma habitual, es presten i/o es reben en l'àmbit familiar.

 

REQUISITS

1. Tindre 65 anys o més en el moment de presentar la sol·licitud i haver cessat en l'activitat laboral o professional per jubilació o incapacitat. També podran ser beneficiaris les persones de 55 anys o més diagnosticades amb la malaltia d'Alzheimer o altres demències.

2. Estar empadronat en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.

3. Tindre la consideració de persona dependent, acreditada per mitjà del corresponent informe mèdic.

4. Acreditar la necessitat social i econòmica d'acord amb els criteris establits.

5. De manera excepcional i amb l'objecte de mantindre la unitat familiar, podran sol·licitar l'ingrés conjunt amb el sol·licitant principal, les persones majors o menors de 65 anys, que acrediten una de les situacions següents: ser cònjuge o parella de fet degudament inscrita en el Registre Administratiu d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana; ser discapacitat convivent amb el sol·licitant i sempre que ingresse en el mateix centre residencial que aquell. A estos efectes es consideraran discapacitats aquells que definix com a tals el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social i que tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 

Per a rebre més informació i tramitar la sol·licitud s'ha de demanar cita amb la treballadora social de formar presencial a la seu de la Mancomunitat o al telèfon 96 255 30 43

 

Per a més informació visite:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2761

 

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30